រឿង​ខ្លី

បច្ចេកវិទ្យា

ទស្សនៈ

សង្គម និង​ជីវិត

សិល្បៈ និង​កម្សាន

  • ការ​ដាក់​ឈ្មោះបរទេស​ឲ្យ​កូន យក​សំនៀង​តាម​ខ្មែរ

    ប្រជាជនខ្មែរយើងឥឡូវមានការយល់ដឹងច្រើនក្នុងការដាក់ឈ្មោះដល់កូនចៅ មិនដូចសម័យមុន(៧៩) ចេះតែដាក់ៗ ឲ្យតែបានៗ ដូចជា វ៉ា ខ្ញឹង កាទ្រីត កាច្រឹប កាច្រៀច កាទូច… ជាដើម។ តាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំ ការដាក់ឈ្មោះកូនឥឡូវ ភាគច្រើនយកតាមបាលី សំស្ក្រឹត និងបរទេស… បើដាក់ឈ្មោះតាមបាលីស្ដាប់ទៅមិនសូវអី តែបើដាក់តាមបរទេសវិញ ដូចរាងឆ្គងៗម៉េចមិនដឹង???

  • ស្រា​កន្ថោ

    April 6, 2012